Ruokailutauko on työaikaa koulutustilaisuuksissa

Työtuomioistuin on antanut 17.3.2022 päätöksen, jonka
mukaan maatalouslomittajien ruokailutauko on työaikaa myös
koulutustilaisuuksissa.

Keuruun kaupunki on maatalouslomittajien työnantajana määrännyt
heidät täydennyskoulutukseen 2.-3.5.2019 ja 3.10.2019. Kaupunki on määrännyt
lomittajille tunnin mittaisen tauon jokaisena koulutuspäivänä. Kaupunki ei ole
lukenut taukoa työaikaan.

Luottamusmies Jarno Renval kyseenalaisti työnantajan
menettelyn ruokailutaukojen palkattomuudesta. Asiasta keskusteltiin
työnantajan, luottamusmiehen ja yhdistyksen toimiston välillä. Asiasta käytiin
viralliset paikallisneuvottelut 30.12.2019, asiassa ei kuitenkaan päästy
yksimielisyyteen. Keuruun kaupunki vetosi mm. siihen, että työnantaja on
noudattanut KT Kuntatyönantajalta saamiaan ohjeita KVTES:n tulkinnasta.

Syksyllä 18.9.2020 asiasta käytiin keskusneuvottelu KT
Kuntatyönantajan ja Jytyliiton välillä. Se päätyi samalla tavoin
erimielisyyteen.

Kävimme keskustelua vielä Jarno Renvallin sekä Jytyn
lakimies Heikki Wilénin kanssa, pohdimme mitä faktoja asialle löydämme ja
puntaroimme lopputuloksen vaikutusta. Luottamusmiehiltä pyysimme eri
paikallisyksiköiden tulkintoja asiasta, näin saimme vahvaa näyttöä asian tulkinnasta.

Toukokuussa 2021 asiasta jätettiin työtuomioistuimelle
kanne, Julkisen alan unioni JAU (Jarno Renvall) vastaan Keuruun kaupunki.
Samalla varmistettiin jäsenyyteen perustuvan vakuutusturvan riittävyydestä
lakiasianpalkkioihin. Käsittely
työtuomioistuimessa tapahtui niin, että suullinen valmistelu oli
19.10.2021 ja pääkäsittely 11.2.2022.

Työtuomioistuin on katsonut päätöksessään, että KVTES:n
liitteen 13 määräysten sanamuodon tarkoittavan, että lomittajilla ei ole
varsinaista työaikaan kuulumatonta ruokailutaukoa riippumatta siitä, tekevätkö he tiettynä päivänä lomitustyötä
vai osallistuvatko he koulutukseen
. Tämän johdosta asiassa ei ole merkitystä
sillä, ovatko lomittajat olleet vapaita poistumaan koulutuspaikalta
ruokailutauon aikana.

Kysymyksessä olevien Keuruun kaupungin järjestämien
koulutuspäivien ohjelmaan on jokaisena päivänä merkitty tunti lounasta varten.
Koska lomittajilla ei ole työaikaan kuulumatonta ruokailutaukoa,
työtuomioistuin katsoo, että Keuruun kaupunki ei myöskään ole voinut jakaa
lomittajien työaikaa koulutuspäivinä kahteen osaan nimenomaisesti
ruokailutaukoon vedoten.

Edelleen Työtuomioistuin katsoo riidanalaisten KVTES:n määräysten olleen siinä määrin selkeitä,
että Keuruun kaupungin olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa niitä
.
Kaupunki on siten tuomittava maksamaan hyvityssakkoa. Hyvityssakon määrää
harkitessaan työtuomioistuin on ottanut huomioon työehtosopimuslain 10 §:n 1
momentissa mainitut seikat.

Työtuomioistuin

- vahvistaa, että Keuruun kaupunki on menetellyt kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen 13. liitteen 10 §:n määräyksen vastaisesti,
kun se on työnantajana määrännyt maatalouslomittajien koulutuspäiviin 2. ja
3.5.2019 sekä 3.10.2019 työaikaan kuulumattoman ruokailutauon,

- tuomitsee Keuruun kaupungin maksamaan Julkisen alan unioni
JAU ry:lle työehtosopimuslain 7 §:ssä tarkoitettua hyvityssakkoa 2.000 euroa
työehtosopimuksen rikkomisesta ja

- velvoittaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja
Keuruun kaupungin yhteisvastuullisesti maksamaan Julkisen alan unioni JAU
ry:lle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 16.427,80 euroa, mille määrälle on
maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan
mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion
antopäivästä.

Työtuomioistuimen päätös on lopullinen, eikä siitä voi
valittaa. Tätä päätöstä jokainen palkallisyksikkö noudattakoon. Yhdistyksen
toimisto antaa lisäohjeita tarpeen mukaan.Päätös löytyy lähiaikoina työtuomioistuimen kotisivulta ->

ratkaisut.